KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

„Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Siedliskach”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Siedliskach” jest Szkoła Podstawowa w Siedliskach z siedzibą Siedliska 115, 37-705 Przemyśl 7

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w podany sposób:

1. Adres korespondencyjny Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Siedliska 115,
    37-705 Przemyśl 7
2. e-mail: szkolasiedliska@vp.pl
3. tel/fax 16 678 0882

  1. Monitoring wizyjny prowadzi się na podstawie  art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe
    (Dz. U. 2018.996 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony osób i mienia Szkoły Podstawowej Siedliskach.
  2. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:

WEJŚCIE DO BUDYNKU, KORYTARZE ORAZ TEREN BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU SZKOŁY.

  1. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  2. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
  3. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
  4. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony