REGULAMIN PROJEKTU

"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe

kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn

§ 1

Postanowienia ogólne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca  2017 do 31 grudnia  2018 roku w Gminach Medyka i Krasiczyn                    ( województwo podkarpackie ).
 2. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach w Gminie Medyka i w Gminie Krasiczyn, poprzez między innymi działania zmierzające do wykształcenia kompetencji kluczowych  u 398 uczniów, w tym 184 uczennic, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 63 nauczycieli, w tym 45 nauczycielek oraz doposażenie szkół do 31.12.2018 r.
 3. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronach internetowych szkół.

§ 2

Słownik pojęć

    Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Beneficjent – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Medyka
 2. Projekt –  o numerze RPPK.09.02.00-18-0006/16– pn. „"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn”.
  1. Uczestnik Projektu (UP)  – osoba fizyczna, dziecko/nauczyciel zakwalifikowane/y do udziału w Projekcie.
  2. Biuro Projektu –  Gmina Medyka, 37-732 Medyka 288.
  3. Sekretariat szkoły – sekretariat szkoły, do której uczęszcza dany uczeń/nica lub w której naucza dany nauczyciel/nauczycielka.
  4. SP – Szkoła podstawowa.
  5. SG –  Szkoła gimnazjalna.
  6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- „specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);” zgodnie z rozporządzeniem MEN: specjalne potrzeby edukacyjne ucznia wynikają w szczególności z:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych;

9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym  związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. W Projekcie może uczestniczyć 398 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ( 184 dziewcząt, 214 chłopców), zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego w województwie podkarpackim,  63 nauczycieli, w tym 45 nauczycielek i 18 nauczycieli, z następujących szkół podlegających pod organ prowadzący;

Gmina Medyka:

 • Szkoła Podstawowa w Siedliskach
 • Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce

       Gmina Krasiczyn:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami  gimnazjalnymi ( od 01.09.2017 r ).
 1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są:
  1. dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie i spełniający następujące kryteria: 
 • dziecko uczące się w: Szkole Podstawowej w Siedliskach, Szkole  Podstawowej  im. Jana Pawła II w Olszanach, Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce oraz Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami gimnazjalnymi,
 • zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • dostarczenie kompletu dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów.
 1. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych, o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo w § 5 pkt. 6, 7, 8 niniejszego Regulaminu.
 2. Rekrutacja dla dzieci będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych w ramach projektu.
 3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku dzieci dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami:
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  2. Wymagane oświadczenia uczestnika projektu
  3. Umowa uczestnictwa w projekcie
  4. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele/ki, którzy/re zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie, spełniający następujące kryteria:
   1. Zatrudnienie w: Szkole Podstawowej w Siedliskach, Szkole  Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach,  Gimnazjum im. J. G. Pawlikowskiego w Medyce oraz Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami gimnazjalnymi.
   2. Dostarczenie kompletu dokumentów.

 

 1. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów uzyskanych na postawie oceny i stażu pracy.
 2. Rekrutacja dla nauczycieli będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych w ramach projektu.
 3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku nauczycieli dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami:
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Oświadczenie uczestnika projektu.
  3. Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełnia/ją warunki uczestnictwa w nim określone.
  4. Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni jest/są świadomy/i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których uczestnik projektu –dziecko zostaje zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
  5. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.
  6. Osoby, które będą zgłaszać się do udziału w Projekcie będą kwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną.
  7. W każdej ze szkół powoływana jest Komisja Rekrutacyjna, składająca się min. z Dyrektora lub Wicedyrektora i 2 nauczycieli, wychowawców danej szkoły, która będzie odpowiedzialna za rekrutację i dopasowanie wsparcia do potrzeb uczniów i uczennic.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa nauczycieli w projekcie

 1. W projekcie może uczestniczyć 63 nauczycieli (45 Kobiet) ze szkół objętych projektem w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych.
 • • Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - Metoda eksperymentu – 7 osób, 1 grupa x 16 godzin
 • • Szkolenie z wykorzystania narzędzi cyfrowych  – 63 osoby, 6 grup x 16 godzin,
 • • Szkolenie – pobudzanie przedsiębiorczości, inicjatywności i kreatywności w ramach zajęć dydaktycznych, wspomaganie pracy zespołowej  –  63 osoby, 6 grup x 16 godzin,
 • • Szkolenie – metody pracy z dzieckiem z dysfunkcjami wspomagającymi rozwój koncentracji uwagi i pamięci – 5 osób,
 • • Szkolenie – Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wsparcia jako aktywności edukacyjnej – 5 osób,
 • • Szkolenie - Neuropedagogika w szkole – preferencje sensoryczne, profile dominacji, style uczenia – 10 osób,
 • • Szkolenie - dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce logopedycznej – 4 osoby,
 • Szkolenie - metody aktywizujące w pracy – 5 osób,
 • Kurs grafika komputerowego – 2 osoby,

Studia podyplomowe będą dotyczyły głównie pedagogiki specjalnej:

a)      Logopedia z emisją głosu – Nauczyciel zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy, a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy. Studia kształcą umiejętność emisji głosu, co ma kluczowe znaczenie w zawodzie nauczyciela i logopedy, ze względu na ochronę zdrowia własnego jak i wymagania MEN. Nauczyciele będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi. – 1 osoba

b)      Terapia pedagogiczna - Nauczyciel zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym, diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się, opracowywania dostosowanych do potrzeb ucznia programów terapii, doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. - 1 osoba

c)       Specjalistyczne języki - efektem jest opanowanie sprawności językowych takich jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). -1 osoba

d)      Oligofrenopedagogika - Nauczyciel zdobędzie wiedzę na temat: pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uzyska kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych, zdobędzie wiedzę na temat diagnozowania psychopedagogicznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. -1 osoba

e)      Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 1  osoba

 

                 Studia będą realizowane w Rzeszowie bądź innym dogodnym mieście. W wyborze uczelni będą preferowane

                 instytucje z województwa  podkarpackiego, ocena kategorii naukowej (uczelnie) –A+, A.

 

 1. Rekrutacja Uczestników Projektu – Nauczycieli prowadzona będzie  na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych (formularzy zgłoszeniowych, deklaracji uczestnictwa).  Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Realizator zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się  w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. Wyboru nauczycieli/nauczycielek do udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych dokonywał będzie Dyrektor na podstawie  złożonych formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa.
 2. Kryteria merytoryczne:

a. Staż pracy  (1-3 lata- 1 pkt, 4-8 lat- 3 pkt, 9 i więcej-10 pkt)

b. brak uczestnictwa w kursach, szkoleniach, studiach w ciągu ostatniego roku – 1 pkt, 3 lat- 3 pkt, 5 i więcej lat – 5 pkt. 

Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych  w trakcie trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od Realizatora Projektu.

 1. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem protokołu oraz listy zakwalifikowanych do udziału  w Projekcie nauczycieli/nauczycielek, a w przypadku, gdy liczba nauczycieli/nauczycielek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy rezerwowej.  Objęcie wsparciem w ramach Projektu nauczyciela/nauczycielki z listy rezerwowej możliwe jest  w przypadku zakończenia/przerwania udziału w Projekcie przez innego Uczestnika.  Informacja o zakwalifikowaniu nauczyciela/nauczycielki do udziału  w Projekcie zostanie przekazana nauczycielom/nauczycielkom oraz zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
 2. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia nauczyciel/nauczycielka podpisuje Deklarację uczestnictwa w Projekcie. 
 3. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli/nauczycielek udziałem  w Projekcie, dyrektorzy przeprowadzą działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy zachęcające nauczycieli/nauczycielki, rozesłanie informacji do nauczycieli/nauczycielek) oraz/lub dodatkową rekrutację


§ 5

Zakres wsparcia

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Zakup wyposażenia w szkołach: Szkole Podstawowej w Siedliskach, Szkole  Podstawowej  w Olszanach, Gimnazjum w Medyce oraz Szkole Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Krasiczynie.  Zostaną wyposażone w pracownie przyrodnicze, matematyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne oraz fizyczne.  
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla szkół podstawowych.

 80 uczniów ze szkół podstawowych weźmie udział w zajęciach. Preferowane będą zajęcia z prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych i narzędzi TIK.

Uczeń/uczennica będzie uczestniczyć w zajęciach do czasu wyrównania deficytów; grupa będzie składać się z od 2 do 8 uczniów i uczennic.

 

a)       zajęcia dla kl. I-III edukacja wczesnoszkolna,

 • Szkoła Podstawowa w Siedliskach,

- 2 godziny w tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni 

 • Szkoła Podstawowa w Olszanach

-  2 godziny w tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

 

b)      dla kl. IV – VI matematyki „ Polubić matematykę”

 • Szkoła Podstawowa w Siedliskach,

- 1 godzina w  tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

 • Szkoła Podstawowa w Olszanach

- 1 godzina w  tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

 

c)       dla kl. IV – VI język angielski

 • Szkoła Podstawowa w Siedliskach,

-  1 godzina w  tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

 • Szkoła Podstawowa w Olszanach

 - 1 godzina w  tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla gimnazjum.

              90 uczniów gimnazjum zostanie objętych wsparciem w ramach zajęć dydaktyczno –wyrównawczych.

 

 • Szkoła Podstawowa z klasami  gimnazjalnymi w Krasiczynie,

a)       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

- 1 godzina w  tygodniu:  3 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

b)      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii. 

- 1 godzina w  tygodniu:  1 grupa x 3 semestry x 19 tygodni

c)       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii.

- 1 godzina w  tygodniu:  1 grupa x 3 semestry x 19 tygodni

d)      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego.

- 1 godzina w  tygodniu:  1 grupa x 3 semestry x 19 tygodni

e)        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

- 1 godzina w  tygodniu:  1 grupa x 3 semestry x 19 tygodni

 • Gimnazjum w Medyce

               a)  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

       - 1 godzina w  tygodniu x 2 grupy x 3 semestry x 19 tygodni

b)  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

      - 1 godzina w  tygodniu x 3 klasy x 3 semestry x 19 tygodni

Uczeń/uczennica będzie uczestniczyć w zajęciach do czasu wyrównania deficytów; grupa będzie składać się z od 2 do 8 uczniów i uczennic.

 

 

 1. Indywidualizacja pracy z uczniem -  II etap edukacyjny i III etap edukacyjny
 • Gimnazjum w Medyce

a)       Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

       - 1 godzina w tygodniu. x 3 semestry x 19 tygodni

b)      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

                    - 1 godzina w tygodniu X 3 semestry x 19 tygodni. 

c)       Zajęcia rewalidacyjne dla 1 ucznia:

                    - 1 godzina w  tygodniu x 3 semestry x 19 tygodni

 • Szkoła Podstawowa z klasami  gimnazjalnymi w Krasiczynie,
 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

- 1 godzina w tygodniu x 3 semestry x 19 tygodni x 2 grupy

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

- 1 godzina w tygodniu x 3 semestry x 19 tygodni

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ,, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz”

- 2 godziny w tygodniu x 1 grupa x 2 semestry x 19 tygodni

 • Szkoła Podstawowa w Olszanach

        a) logopeda 3 godziny w tygodniu x 3 semestry x 19 tygodni

 • Szkoła Podstawowa w Siedliskach

         a) logopeda 2 godziny w tygodniu x 2 semestry x 19 tygodni

              Zajęcia logopedyczne korygujące wady wymowy oraz doskonalące mowę uczniów w różnych aspektach.

 1. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W zajęciach logopedycznych grupa będzie liczyć maksymalnie 4 uczniów, w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych – grupa to maksymalnie 5 uczniów,  zaś w zajęciach socjoterapeutycznych do 10 uczniów.
 2. We wsparciu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi i niepełnosprawni.
 3. Wsparcie jest realizowane we współpracy z rodzicami. Rodzice powinni wziąć udział w dowolnym elemencie zajęć.
 4. Zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, rozwijające kompetencje kluczowe  szkół podstawowych- Koła zainteresowań.

 141 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszanach i Szkoły Podstawowej w Siedliskach weźmie udział w      zajęciach  pozalekcyjnych.  Każdy uczeń weźmie udział w min. 1 semestrze zajęć dodatkowych pozalekcyjnych.  

a)      Szkoła Podstawowa w Siedliskach

                                                 i.            Zajęcia przyrodnicze ,,Poznaję i odkrywam świat”  - 1 godzina w tygodniu x 1 semestr x 19 tygodni x 2 grupy

                                               ii.            Zajęcia ,, Młody informatyk” - 1 godzina w tygodniu x 1 semestr x 2 grupy x 19 tygodni x 2 grupy

                                              iii.            Zajęcia z języka angielskiego „First steps”   - 1 godzina w tygodniu x 1 semestr x 2 grupy/sz  x 19 tygodni

b)      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach

 1. Zajęcia przyrodnicze ,,Poznaję i odkrywam świat”  - 1 godzina w tygodniu x 1 semestr x 19 tygodni x 2 grupy
 2. Zajęcia ,, Młody informatyk” - 1 godz. tyg. x 1 sem. x 2 grupy x 19 tygodni x 2 grupy
 3. Zajęcia z języka angielskiego „First steps”   - 1 godz. tyg. x 1 sem. x 2 gr/sz  x 19 tygodni

c)       Szkoła Podstawowa w Siedliskach

 1. Zajęcia przyrodnicze  ,,Poznaję i odkrywam świat”- 1 godz. tyg. x 1 sem. x 2 grupy x 19 tygodni
 2. Zajęcia ,, Młody informatyk”- 1 godz. tyg. x 1 sem. x 19 tygodni x 2 grupy                                                                                                    
 3. Zajęcia z języka angielskiego „First steps”- 1 godz. tyg. x 2 sem. x 2 grupy x 19 tygodni
 4. Zajęcia dla ucznia zainteresowanego matematyką ,,Wiem więcej”- 1 godz. tyg. x 2 sem. x 1 grupy x 19 tygodni
 5. ,, Ja tez mogę” koło szachowe,- 1 godz. tyg. x 2 sem. x 1 grupa x 19 tygodni

d)      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach

 1. Zajęcia przyrodnicze  ,,Poznaję i odkrywam świat”- 1 godz. tyg. x 1 sem. x 19 tygodni x 2 grupy
 2. Zajęcia ,, Młody informatyk” - 1 godz. tyg. x 1 sem. x 19 tygodni x 2 grupy
 3. Zajęcia z języka angielskiego „First steps”- 1 godz. tyg. x 2 sem. x 2 grupy x 19 tygodni
 4. Zajęcia dla ucznia zainteresowanego matematyką ,,Wiem więcej”- 1 godz. tyg. x 2 sem. x 1 grupy x 19 tygodni
 5.  ,, Ja tez mogę” koło szachowe,- 1 godz. tyg. x 2 sem. x 1 grupa x 19 tygodni

     e)  Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych będą realizowane z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w     ramach projektu innowacyjnego testującego PO KL „PI-PWP E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego” realizowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza z BLT z USA.”

 

 

5.  Zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum.

258 uczniów Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w  Medyce i Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami  gimnazjalnymi będzie  uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe. Zajęcia prowadzone będą m. in. metodą eksperymentu z wykorzystaniem programów multimedialnych i pomocy dydaktycznych zakupionych z projektu.

b)       Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami  gimnazjalnymi

                                                 i.      ,,Mistrzowie kodowania” zajęcia z TIK - 2 godz.tyg. x 2 sem. x 19 tyg. x 1 grupa

                                               ii.      ,,Eureka” zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu -  1 godz. x 2 sem. x 19 tyg. x 1 grupa

                                              iii.      ,, Przyszłość jest w Twoich rękach”  - 3 sem. x 19 tyg. x 2 godz

c)       Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce

                                                 i.      ,,Mistrzowie kodowania” zajęcia z TIK -  2 godz.tyg. x 2 sem. x 19 tyg. x 2 grupy

                                               ii.       ,,Szach, mat” – zajęcia szachowe - 1 godz.tyg. x 2 sem. x 19 tyg. x 2 grupy

                                              iii.      GEOTALENT - 1 godz.tyg. x 2 sem. x 19 tyg.

                                              iv.      Obserwacje i eksperymenty źródłem wiedzy biologicznej” -1 godz./tydz, x 19 tygodni x 2 grupy

                                               v.      „Chemia inna niż zwykle” - 1 godz./tydz, 1 sem x 19 tygodni x 2 grupy

                                              vi.       ,, Przyszłość jest w Twoich rękach” - 3 sem. x 19 tyg. x 2 godziny

 1. W ramach projektu 398 uczniów skorzysta ze wsparcia w formie edukacyjnych zajęć wyjazdowych. Zaplanowano wyjazdy do Warszawy-Centrum Kopernika, podczas których uczniowie będą brali aktywny udział w eksperymentach, zajęciach z zakresu astronomii i meteorologii oraz zajęciach laboratoryjnych.
 2. Wsparcie dla nauczycieli.

               Szkolenia odbywać się będą w poszczególnych szkołach lub w zewnętrznych instytucjach szkoleniowych

w zależności od tematyki i liczby uczestniczących nauczycieli.

Kursy i szkolenia zakończone będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji /kwalifikacji, w rozumieniu „ Wytycznych MIR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Każdy nauczyciel , który zakończy swoje uczestnictwo w szkoleniu/kursie, weźmie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kwalifikacji/ kompetencji zawodowych nabytych podczas projektu, zaś uczestnicy studiów podyplomowych – w obronie pracy dyplomowej.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjów.

                                                               i.      Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami  gimnazjalnymi– 88 uczniów.

                                                             ii.      Gimnazjum im. J. G. Pawlikowskiego w Medyce - 170 uczniów.

               Każdy z uczniów będzie musiał wypełnić testy wskazane przez doradcę zawodowego na pierwszym

 spotkaniu.

 1. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób  niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.
 2. Wszystkie działania skierowane do uczniów i uczennic będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

 

§ 6

Procedury rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
 2. Rekrutacja ma charakter otwarty.
 3. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do:

a)       dzieci uczących się w: Szkole Podstawowej w Siedliskach, Szkole  Podstawowej  im. Jana Pawła II w Olszanach, Gimnazjum im. J. G. Pawlikowskiego w Medyce oraz Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami gimnazjalnymi, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b)      nauczycieli uczących w: Szkole Podstawowej w Siedliskach, , Szkole  Podstawowej  im. Jana Pawła II w Olszanach, Gimnazjum im. J. G. Pawlikowskiego w Medyce, Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie z klasami gimnazjalnymi.

 1. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 398 uczniów/nic (184K)- Uczestników Projektu z Gminy Medyka i Krasiczyn (województwo podkarpackie).
 2. Dokumenty dotyczące rekrutacji, jak i inne dokumenty dotyczące projektu znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej każdej ze szkół.
 3. Procedura rekrutacji w przypadku dzieci obejmuje następujące etapy:
  1. Kryteria rekrutacji formalne:
   1.                                                                i.      składanie formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi oświadczeniami i innymi dokumentami – jeśli dot.) i zgody na przetwarzanie danych, deklaracji uczestnictwa, potwierdzających kwalifikowalność do grupy docelowej,
   2. Kryteria rekrutacji merytoryczne (podane pkt. max, min. 0 pkt. w danym kryterium):
   3.                                                                i.          Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze (konieczne zgłoszenie przez nauczyciela lub wychowawcę):
    1. niskie wyniki klasyfikacji z przedmiotu/ niska ocena opisowa -2 pkt. (na podst. pisemnej opinii wychowawcy),
    2. pisemna opinia wychowawcy – 5 pkt.
    3. niskie dochody–3 pkt. (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego),
    4. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
    5.                                                              ii.          zajęcia w ramach indywidualizacji pracy z uczniem:
     1. na podstawie karty diagnostycznej,
     2. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
     3. Na zajęcia dodatkowe na podstawie uzyskanych punktów podczas rekrutacji:

- wysokie wyniki klasyfikacji z danego przedmiotu (ocena min. dobra jeśli dot.) – 2 pkt

- opinia wychowawcy – 5 pkt

- frekwencja – 2 pkt,

- niskie dochody – 3 pkt

 

 1. Formularze zgłoszeniowe będą składane w sekretariacie danej szkoły (osobiście/pocztą), nastąpi sprawdzenie kryteriów formalnych (możliwie uzupełnienie braków).
 2.  Na podstawie ww. punktacji powstanie lista rankingowa, oddzielna dla każdej ze szkół. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa, oddzielna dla każdej ze szkół (zasady tworzenia takie same jak listy podstawowej). Od decyzji Komitetu Rekrutacyjnego w danej szkole przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem formy pisemnej).
 3.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej dla danej szkoły.
 4. 10.  W przypadku zakwalifikowania do projektu, konieczne jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie (w 2 egzemplarzach) oraz regulaminu projektu przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Projektu oraz nauczycieli.
 5. 11.  Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu danej szkoły.
  2. O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3.
  3. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

–   Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

–   Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami

–   Podpisanie umowy uczestnictwa (nauczyciel) lub umowy uczestnictwa z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 1. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio.
 2. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu: w Gminie Medyka. Medyka 288, 37-732,

12. Komitet Rekrutacyjny składa się z Dyrektora/Wce Dyr. i 2 wychowawców.

 1. 13.  Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostanie:
  1. 398 uczniów, w tym 184 dziewcząt i 214 chłopców
  2. 63  nauczycieli, w tym 45 Kobiety, 18 Mężczyzn

§ 7

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. W ramach udziału w Projekcie, uczniowie otrzymają wsparcie w postaci udziału w:
  1. Zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i/lub Indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami i/lub doradztwie edukacyjno- zawodowym,  zajęciach pozalekcyjnych i edukacyjnych zajęciach wyjazdowych.

 

 1. W ramach udziału w Projekcie, nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci udziału w:
  1. Szkoleniach dla nauczycieli.
  2. Studiach podyplomowych.
  3. Dzieci, biorące udział w Projekcie są zobowiązane do udziału w wybranych zajęciach dodatkowych oferowanych w ramach projektu oraz do uczestnictwa w działaniach zmierzających do pomiaru kompetencji kluczowych.
  4. Uczestnik Projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do:

–   regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia,

–   potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,

–   uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń,

–   odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach,

–   wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.

 1. Nauczyciele/rodzice/opiekunowie prawni jest/są zobowiązany/i do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.
 2. Uczestnik/czka projektu: należy poinformować o możliwości :
 • Ma możliwość odmowy podania danych wrażliwych;
 • Ma obowiązek przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie;
 • Ma obowiązek udziału w realizowanym badaniu ewaluacyjnym.

 

 

 

§ 8

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 
 2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014.
 4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.


§ 9
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Beneficjenta na piśmie.
 2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o rezygnacji dziecka z udziału w projekcie.
 4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.
 5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie:
 6. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w   związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie
 7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 8. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu   oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej  każdej szkoły i trwa do 31 grudnia 2018 roku
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy uczestnictwa.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane będą przez Beneficjenta.
 5. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.
 7. Jakiekolwiek pytania na temat projektu należy kierować na adres mailowy:  Koordynator projektu: Ewa Noga noga@projecthub.pl.

 

                                                                                                                                                    

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony