logaefs.png [646x119]

         W Szkole Podstawowej w Siedliskach o kresie od listopada 2011 do maja 2013 był realizowany  projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Medyka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CEL GŁÓWNY:

Zapewnienie w okresie realizacji projektu indywidualnego wsparcia dla uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Do realizacji celu ogólnego prowadziły cele szczegółowe:

  • zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty    edukacyjno-wychowawczej profilowo, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i  możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu,
  • stworzenie warunków w szkole, umożliwiających i wspomagających indywidualną   pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne   pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny do końca projektu,
  • zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów kl. I-III w wyniku realizacji projektu.

     W ramach projektu został zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zostaną  zorganizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III :

  1. Zajęcia dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Siedliskach ze specyficznymi trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. - 69 godzin
  2. Zajęcia dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Siedliskach z trudnościami w zdobywaniu miejętności matematyczno-przyrodniczych. -  69 godzin

 1.jpg [300x225]2.jpg [300x225]

3.jpg [300x225]4.jpg [300x225]

5.jpg [300x225]6.jpg [300x225]

7.jpg [300x225]

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony