logaefs.png [646x119]

                 Projekt Większe umiejętności – lepsza przyszłość”

           realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Celem głównym projektu było:          

Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Siedliskach poprzez organizację zajęć dodatkowych dla minimum 32 uczniów (minimum 16 dziewcząt) w okresie 1.02.2013 – 31.01.2015 roku

 

Dane ogólne

              Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Okres realizacji

1.02.2013 – 31.01.2015

Całkowity budżet projektu 

199 994,72 zł

Kwota dofinansowania

175 990,72 zł

Wkład własny

24 004,00 zł

(rozliczany w formie niepieniężnej)

Beneficjenci

Uczniowie klas IV-VI SP w Siedliskach

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

                     SP Siedliska  - „Większe umiejętności – lepsza przyszłość”

Lp

Nazwa zajęć

Ilość godzin

Częstotliwość

Pomoce dydaktyczne

1

Zajęcia matematyczne

136 godz

2 godz. w tygodniu

46 rodzajów pomocy na kwotę 10 031,80 zł

2

Zajęcia przyrodnicze

136 godz

2 godz. w tygodniu

90 rodzajów pomocy na kwotę 11 123,50 zł

3

Zajęcia informatyczne

136 godz

2 godz. w tygodniu

8 rodzajów pomocy na kwotę 28 604,50 zł

4

Zajęcia z języka angielskiego

136 godz

2 godz. w tygodniu

40 rodzajów pomocy na kwotę 9 857,40 zł

5

Zajęcia literacko- dziennikarskie

136 godz

2 godz. w tygodniu

33 rodzaje pomocy na kwotę 9 569,52 zł

 

Projekt „Większe umiejętności – lepsza przyszłość”

 był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony